foKku ifj"kn~ ds lg;ksxh izdk'kd
dze la0izdk'kd uke
1izHkkr izdk'ku ] fnYyh
2'kks/k izdk'ku vdkneh ] xkft;k
3xksfoUnjke gklkuUn ] ubZ fnYyh
4iqLrdk;u ] ubZ fnYyh
5bUnzizLFk izdk'ku ] ubZ fnYyh
6r{kf'kyk izdk'ku ] ubZ fnYyh
7lkfgR; laxe ] ubZ fnYyh
8f'koe~ izdk'ku ] bykgkckn
9vuUr izdk'ku ] ubZ fnYyh
10vkys[k izdk'ku ] ubZ fnYyh